Różnorodność, równość i integracja – pojęcia, o których mówi się coraz częściej, choć z pozoru reprezentują dość abstrakcyjne wartości. Czy jest w nich coś więcej, czym warto się zainteresować, czy DEI to tylko kolejny chwilowy trend zza oceanu?

Czym jest DEI?

Diversity, equity & inclusion (DEI) jest ideą odnosząca się do strategii i działań, mających na celu zwiększenie różnorodności, równości i integracji zarówno w miejscu pracy, jak i szerzej – w rozmaitych kręgach społecznych. Koncepcja zakłada promowanie tolerancji, zwiększanie akceptacji dla różnorodnych grup społecznych (w tym tych, które dotąd były dyskryminowane lub niedostatecznie reprezentowane), a także zachęcanie do integracji w relacjach międzyludzkich.

Diversity, czyli różnorodność, to pojęcie kierujące naszą uwagę na zróżnicowanie społeczeństwa. W DEI nie chodzi o to, by udawać, że czynniki różnicujące ludzi nie istnieją. Przeciwnie – należy dostrzegać osoby odmienne od nas samych między innymi pod względem płci, orientacji seksualnej, wieku, wyglądu, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, sprawności fizycznej i psychicznej, stanu cywilnego, wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy też statusu rodzinnego.

Equity, czyli równość. Podkreślenie poglądu, że każdy człowiek powinien mieć równe szanse i dostęp do zasobów pozwalających realizować podstawowe potrzeby życiowe, w tym do edukacji i pracy. To także zrozumienie tego, że poszczególni ludzie, ze względu na to, co ich różni od innych, mają zupełnie inne potrzeby.

Inclusion, czyli integracja oraz włączanie, to z kolei założenie, że należy wspólnie tworzyć środowisko, w którym nikt nie będzie się czuł wykluczony.

DEI w biznesie

Dostrzeżenie, zaakceptowanie i zrozumienie cech różnicujących ludzi, a także ich uwzględnienie w kulturze organizacyjnej firm, pozwala na wydobyciu potencjału z każdego pracownika, z pożytkiem nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale też dla samego pracownika i jego zespołu. W ten sposób tworzy się środowisko, w którym każdy będzie się czuł doceniony i zaangażowany. Oczywiście żadna organizacja nie jest w stanie z dnia na dzień wdrożyć wartości, reprezentowanych przez koncepcję diversity, equity & inclusion. To proces długotrwały i skomplikowany. Jednak w jego przeprowadzenie warto włożyć czas i energię, ponieważ procentuje wzrostem innowacyjności oraz kreatywności w zespołach, lepszym przepływem informacji i sprawną wymianą doświadczeń, a także lojalnością pracowników i postrzeganiem firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

DEI w komunikacji marketingowej i sprzedażowej

Działania podejmowane w ramach filozofii diversity, equity & inclusion doskonale wpisują się także w sprzedażową i marketingową strategię komunikacji marek. Wszystko dlatego, że współcześni konsumenci oczekują autentyczności, a tym samym zauważania i uwzględniania problemów istniejących w społeczeństwie.

Tworzenie przekazu uwzględniającego założenia DEI oznacza kierowanie produktów i usług do szerokiej grupy konsumentów, między innymi dzięki reprezentowaniu odbiorców różniących się pod względem wieku, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, narodowości i innych cech różnicujących ludzi. To także używanie języka inkluzywnegooraz konstruowanie treści pozbawionych stereotypów, uprzedzeń i przełamujących tabu. Uwzględnienie DEI w komunikacji oznacza także znoszenie barier komunikacyjnych, między innymi poprzez zapewnienie dostępności zasobów cyfrowych wszystkim odbiorcom, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Odzwierciedlanie złożonego obrazu społeczeństwa i jego potrzeb w komunikacji marketingowej i sprzedażowej, pozwala:

  • wzmocnić relacje z klientami i zdobyć ich lojalność,
  • zwiększyć zaufanie konsumentów do marki,
  • zaangażować odbiorców w komunikację i zachęcić ich do podejmowania określonych działań,
  • stworzyć pozytywny wizerunek marki jako otwartej i tolerancyjnej, wzmacniając jej reputację,
  • wyróżnić się na tle konkurencji,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu zasięgu kampanii.

Wszystko to ostatecznie przekłada się na zwiększenie sprzedaży, czyli to, co jest nadrzędnym celem dla każdego biznesu.

Czy DEI to chwilowa moda?

Pojawienie się koncepcji diversity, equity & inclusion jest odpowiedzią na zmiany, które zachodzą w naszym społeczeństwie. W świecie, w którym postęp techniczny i naukowy nabrał niespotykanego dotąd tempa, stopniowo będą znikać tematy tabu. To sprawia, że dyskusje na ich temat nie umilkną i będziemy musieli dostosować się do nowej rzeczywistości. Postępowanie w zgodzie z DAI jest w tym wypadku krokiem w dobrym kierunku.