Treść w Inter­ne­cie, która jest atrak­cyjna dla odbior­ców to połowa suk­cesu. Google rów­nież doce­nia tek­sty pisane z myślą o użyt­kow­ni­kach, ale warto zadbać, aby zostały zauwa­żone przez roboty indek­su­jące. Jak zatem pisać tek­sty SEO?

Z tego arty­kułu dowiesz się:

Strony inter­ne­towe SEO frien­dly — co to zna­czy?

Poję­cie SEO frien­dly odnosi się do stron inter­ne­to­wych i ozna­cza, że są zop­ty­ma­li­zo­wane pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych. SEO jest pro­ce­sem wyma­ga­ją­cym cią­głego i dłu­go­trwa­łego moni­to­ro­wa­nia i opty­ma­li­za­cji tre­ści, ale poprawna opty­ma­li­za­cja strony pod jego kątem zwięk­sza widocz­ność, ruch orga­niczny, a także prze­kłada się na osią­gnię­cie celów bizne­so­wych. Wśród naj­waż­niej­szych aspek­tów SEO frien­dly możemy wymie­nić:

  • Struk­tura i archi­tek­tura strony powinny mieć intu­icyjne menu oraz łatwe w zro­zu­mie­niu kate­go­rie.
  • Tek­sty uni­kalne, uwzględ­nia­jące frazy klu­czowe i dobrze napi­sane są pod­stawą SEO. Arty­kuły muszą być łatwe w czy­ta­niu oraz zawie­rać śród­ty­tuły i odpo­wia­da­jące im waż­no­ścią nagłówki (H1, H2 itd.).
  • Adresy URL powinny być krót­kie, czy­telne i opi­sy­wać zawar­tość strony.
  • Respon­syw­ność, czyli dosto­so­wa­nie strony do róż­nych urzą­dzeń i wiel­ko­ści ekra­nów ma duże zna­cze­nie zarówno dla użyt­kow­ni­ków, jak i dla wyszu­ki­wa­rek.
  • Szyb­kość łado­wa­nia strony wpływa na doświad­cze­nie użyt­kow­nika i ran­king w wyszu­ki­war­kach. Wła­ściwa opty­ma­li­za­cja tech­niczna, mini­ma­li­za­cja pli­ków, kom­pre­sja obra­zów i uży­wa­nie odpo­wied­nich roz­wią­zań hostin­go­wych może znacz­nie przy­spie­szyć łado­wa­nie strony.
  • Linki wewnętrzne (pomię­dzy róż­nymi stro­nami na wła­snej witry­nie) i zewnętrzne (od innych zaufa­nych stron) popra­wiają widocz­ność strony oraz jej wia­ry­god­ność w oczach wyszu­ki­wa­rek.

Tre­ści SEO-frien­dly wpły­wają na stronę pod wie­loma wzglę­dami. Ich pod­stawą jest odpo­wied­nia opty­ma­li­za­cja tre­ści, czyli zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich fraz klu­czo­wych, wła­ściwa struk­tura nagłów­ków, korzy­sta­nie z meta tagów (meta descrip­tion, meta title) oraz wyko­rzy­sty­wa­nie lin­ko­wa­nia wewnętrz­nego.

Jaki wpływ na stronę inter­ne­tową mają tre­ści SEO frien­dly?

Frien­dly con­tent spra­wia, że roboty Google mogą zro­zu­mieć tema­tykę strony, dzięki czemu może ona poja­wić się na wyż­szych pozy­cjach wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. Lep­sza widocz­ność w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia Google prze­kłada się na więk­szy ruch orga­niczny, czyli odbior­ców, któ­rzy tra­fiają na stronę, ponie­waż poja­wiła się ona orga­nicznych wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Dobre tre­ści przy­cią­gają kon­kret­nymi fra­zami odpo­wied­nią grupę odbior­ców, któ­rych inte­re­suje tema­tyka strony i mogą prze­kształ­cić się w poten­cjal­nych klien­tów lub czy­tel­ni­ków.

Pisa­nie arty­ku­łów przy­ja­znych SEO wymaga rów­nież skon­cen­tro­wa­nia się na dostar­cza­niu war­to­ścio­wych infor­ma­cji, które jed­no­cze­śnie odpo­wie­dzą na pyta­nia użyt­kow­ni­ków i będą zgodne z tema­tem Two­jej strony. War­to­ściowe arty­kuły spra­wiają, że witryna pre­zen­tuje więk­szą war­tość dla odwie­dza­ją­cych, co pozy­tyw­nie wpływa na wize­ru­nek marki, a także lojal­ność kon­su­mencką.

Tek­sty napi­sane pod kątem SEO i nasy­cone wła­ści­wymi dla tematu strony sło­wami klu­czo­wymi wpły­wają też na jakość ruchu. Czę­sto są bar­dziej ukie­run­ko­wane na kon­kretne zapy­ta­nie oraz ich inten­cje wyszu­ki­wa­nia na daną frazę.

War­to­ściowe mate­riały popra­wiają też wskaź­niki efek­tyw­no­ści, takie jak średni czas spę­dzony na stro­nie, współ­czyn­nik odrzu­ceń czy kon­wer­sji. Wysoka jakość tre­ści w połą­cze­niu z łatwo­ścią nawi­ga­cji oraz spraw­dzo­nymi infor­ma­cjami prze­kłada się na lep­sze doświad­cze­nia odbior­ców, oraz zachęca ich do dal­szej inte­rak­cji z witryną.

Jak zna­leźć słowa klu­czowe w tek­ście?

Słowa klu­czowe są pod­stawą w każ­dym tek­ście two­rzo­nym z myślą o SEO. Ich zna­le­zie­nie czę­sto może sta­no­wić pro­blem, szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy dopiero zaczy­nają przy­godę z mar­ke­tin­giem inter­ne­to­wym.

Przede wszyst­kim musisz wie­dzieć, że słowa klu­czowe powinny być uży­wane natu­ral­nie i orga­nicz­nie w arty­kule. Nie należy prze­sa­dzać z ich ilo­ścią, ponie­waż może to nega­tyw­nie wpły­nąć na czy­tel­ność i jakość tek­stu.

Warto zacząć od ana­lizy tre­ści oraz iden­ty­fi­ka­cji głów­nych słów i fraz, które mogłyby stać się tema­tem tek­stu. Na tej pod­sta­wie należy wybrać słowa klu­czowe, które będzie zawie­rał arty­kuł lub opis.

Jed­no­cze­śnie warto prze­pro­wa­dzić ana­lizę kon­ku­ren­cji i spraw­dzić, jakie słowa klu­czowe wyko­rzy­stują inne firmy z Two­jej branży. Wyko­rzy­staj narzę­dzia do bada­nia słów klu­czo­wych (np. Google Key­word Plan­ner, Ahrefs czy SEMrush), aby szybko zna­leźć odpo­wied­nie frazy.

Następ­nie wybierz słowo klu­czowe, które naj­le­piej opi­sze tema­tykę tek­stu. Może to być fraza lub ter­min, który jest najbar­dziej istotny dla tre­ści. Sko­rzy­staj z wyspe­cja­li­zo­wa­nych narzę­dzi — wpro­wadź temat lub frazy zwią­zane z tre­ścią, żeby otrzy­mać suge­stie słów klu­czo­wych.

Nie pomi­jaj fraz dłuż­szych i bar­dziej szcze­gó­ło­wych, czyli tzw. fraz dłu­giego ogona. Mogą być mniej kon­ku­ren­cyjne, dzięki czemu możesz szybko popra­wić pozy­cję strony w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia.

Skup się na two­rze­niu war­to­ścio­wych i przy­stęp­nych tre­ści dla użyt­kow­ni­ków, jed­no­cze­śnie two­rząc frien­dly con­tent dla odbior­ców i wyszu­ki­wa­rek. Sztuka pisa­nia tek­stów SEO wyso­kiej jako­ści wymaga pew­nej wprawy, ale dzięki zawę­że­niu słów klu­czo­wych do tematu arty­kułu oraz pisa­niu natu­ral­nym i skie­ro­wa­nym do żywej osoby, a nie robota indek­su­jącego, po pew­nym cza­sie zaczniesz obser­wo­wać efekty.

Żeby popra­wić sku­tecz­ność, dobrze jest korzy­stać ze sta­ty­styk oraz danych doty­czą­cych ruchu na stro­nie. Dzięki nim można spraw­dzić, które zapyta­nia kie­rują do Two­jego tek­stu, a także ziden­ty­fi­ko­wać słowa klu­czowe gene­ru­jące ruch.

Jaka jest rola słów klu­czo­wych w SEO i dzia­ła­niu Two­jej firmy?

Bez słów klu­czo­wych wyszu­ki­warki nie mogłyby dzia­łać popraw­nie, więc two­rze­nie tre­ści SEO frien­dly odgrywa nie­ba­ga­telną rolę nie tylko w pozy­cjo­no­wa­niu Two­jej witryny, ale rów­nież codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu Two­jej firmy. Współ­cze­śnie widocz­ność w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia, głów­nie w wyszu­ki­warce Google, jest fun­da­men­tem bizne­so­wego suk­cesu, więc dobrze jest spra­wić, żeby roboty wyszu­ki­wa­rek i czy­tel­nicy zna­leźli war­to­ściowe tre­ści w obrę­bie strony inter­ne­towej Two­jej firmy.

Dzia­ła­nie zgodne z zasa­dami SEO jest korzystne nie tylko z punktu widze­nia pozy­cjo­no­wa­nia witryny, ale rów­nież z per­spek­tywy wize­runku Two­jej marki. Ludzie, któ­rzy poszu­kują kon­kret­nych infor­ma­cji i znajdą je w obrę­bie Two­jej witryny, mogą zacząć postrze­gać ją jako war­to­ściowe źró­dło wie­dzy, co może prze­kładać się także na inne aspekty dzia­łal­no­ści. Tek­sty SEO nie tylko pozwa­lają Two­jej stro­nie wspi­nać się w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia, ale też pro­wa­dzą do więk­szego ruchu orga­nicz­nego, co może skut­ko­wać np. lep­szą kon­wer­sją.

Jed­nym sło­wem, pod­su­waj użyt­kow­ni­kowi spraw­dzone infor­ma­cje, dbaj o aktu­alne dane w arty­kułach oraz pamię­taj, że gra­fiki też odgry­wają istotną rolę w pozy­cjo­no­wa­niu — dzięki tym dzia­ła­niom każdy użyt­kow­nik wyj­dzie z Two­jej strony zado­wo­lony.