21 lutego obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Języka Ojczy­stego – to wyjąt­kowa oka­zja do pro­mo­wa­nia róż­no­rod­no­ści języ­ko­wej oraz pod­kre­śla­nia zna­cze­nia języka jako ele­mentu toż­sa­mo­ści naro­do­wej i dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego.

Kiedy i dla­czego usta­no­wiono to święto?

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Języka Ojczy­stego usta­no­wiony został przez UNESCO w 1999 roku, by upa­mięt­nić tra­giczne wyda­rze­nie z 1952 roku w Dhace, która została póź­niej sto­licą Ban­gla­de­szu. Pię­ciu stu­den­tów zgi­nęło pod­czas pro­te­stu prze­ciwko decy­zji rządu paki­stań­skiego, który narzu­cił język urdu jako jedyny język urzę­dowy, pomi­ja­jąc ben­gal­ski, któ­rym posłu­gi­wała się więk­szość miesz­kań­ców.

Histo­ria ta poka­zuje nam, że język może być narzę­dziem walki o toż­sa­mość i auto­no­mię kul­tu­rową. To nie tylko klu­czowy ele­ment komu­ni­ka­cji inter­per­so­nal­nej, ale także nośnik kul­tury i histo­rii. Pie­lę­gnu­jąc nasz ojczy­sty język, chro­nimy nasze dzie­dzic­two.

Naro­dziny języka pol­skiego

Język pol­ski jest efek­tem dłu­giego pro­cesu języ­ko­wej ewo­lu­cji. Jego korze­nie się­gają języka pra­in­do­eu­ro­pej­skiego, z któ­rego wyło­nił się język pra­sło­wiań­ski, a następ­nie zachodni wariant tego języka, dia­lekt lechicki, który dał począ­tek współ­cze­snej pol­sz­czyź­nie.

Przez tysiąc lat język pol­ski stale ewo­lu­ował, ule­ga­jąc zmia­nie pod wpły­wem róż­no­rod­nych czyn­ni­ków, takich jak kon­takty mię­dzy­kul­tu­rowe, zmiany spo­łeczne i poli­tyczne czy roz­wój tech­no­lo­giczny. Prze­mia­nom ule­gało słow­nic­two oraz formy gra­ma­tyczne.

Histo­rycy języka pol­skiego wyróż­niają cztery główne okresy roz­woju pol­sz­czy­zny:

1 | Staropol­ski – obej­mu­jący lata mię­dzy naj­daw­niej­szymi zapi­sami języka a począt­kiem XVI wieku, pol­sz­czy­zna cha­rak­te­ry­zo­wała się zupeł­nie innym słow­nic­twem i for­mami gra­ma­tycz­nymi.

2 | Średniopol­ski – trwa­jący od XVI do dru­giej połowy XVIII wieku okres, w któ­rym język pol­ski zaczął nabie­rać cech bar­dziej zbli­żo­nych do zna­nej nam współ­cze­śnie pol­sz­czy­zny.

3 | Nowopol­ski – okres do 1939 roku, kiedy pol­ski ugrun­to­wał swoją pozy­cję jako język lite­racki.

4 | Współ­cze­sny – po 1939 roku, kiedy język pol­ski stał się nośni­kiem współ­cze­snej kul­tury, nauki i komu­ni­ka­cji. Mimo wpływu nowych tech­no­lo­gii i glo­ba­li­za­cji, język pol­ski ewo­lu­uje, dosto­so­wu­jąc się do zmie­nia­ją­cych się potrzeb spo­łe­czeń­stwa.

Czy wiesz, że… Zapi­ski z 1270 roku zawie­rają zda­nie, uwa­żane za naj­star­szy zapis w języku pol­skim. W trans­li­te­ra­cji brzmi: „Day, ut ia pobrusa, a ti pozi­wiai”, a w trans­kryp­cji: „Daj, ać ja pobru­szę, a Ty poczy­waj”. Współ­cze­śnie zda­nie to ozna­cza: „Daj, niech ja pomielę, a Ty odpoczy­waj”.

Wieża Babel – języ­kowe bogac­two

Język pol­ski to nie tylko śro­dek komu­ni­ka­cji – przede wszyst­kim to bogac­two róż­no­rod­nych dia­lektów, odzwier­cie­dla­ją­cych kul­tu­rowe i histo­ryczne zróż­ni­co­wa­nie regio­nów Pol­ski.

Dia­lekt wielkopol­ski

Sta­nowi istotną pod­stawę dla języka lite­rackiego. Cha­rak­te­ry­zuje się bra­kiem mazu­rze­nia oraz wystę­po­wa­niem pra­wi­dło­wych samo­gło­sek noso­wych ą i ę, jed­nak o nieco innej bar­wie. Np.:

 • Tego nie idzie kupić (Tego nie można kupić)
 • wia­ruchna (grupa ludzi)
 • bejmy (pie­nią­dze)
 • kej­ter (pies)
 • na szage (na ukos)

Dia­lekt małopol­ski

Ode­grał klu­czową rolę w kształ­to­wa­niu pol­sz­czy­zny lite­rackiej. Cha­rak­te­ry­zuje się mazu­rze­niem oraz czę­ściowo odno­so­wio­nymi samo­gło­skami noso­wymi ą i ę, choć o bar­wie ogólnopol­skiej (oN i eN). Np.:

 • andrut (wafel)
 • szny­cel (kotlet mie­lony)
 • warzyć (goto­wać)
 • sagan (czaj­nik)
 • mied­nica (duża miska)
Małopolski strój ludowy
źródło: canva.com

Dia­lekt mazo­wiecki

Wyka­zuje inno­wa­cyj­ność nie tylko w kon­tek­ście pol­skich dia­lektów, ale rów­nież w porów­na­niu do innych języ­ków sło­wiań­skich. Ze względu na wzrost poli­tycznego zna­cze­nia, dia­lekt mazo­wiecki wpły­nął nie­znacz­nie na język ogólny w sło­wo­twór­stwie, głów­nie wywie­ra­jąc wpływ na kształt ogólnopol­skiej mowy potocz­nej. Cha­rak­te­ry­zuje się mazu­rze­niem i cał­ko­wi­tym odno­so­wie­niem samo­gło­sek noso­wych ą i ę. Np.:

 • lichy (mizerny)
 • pie­jak (kogut)
 • tyło­wać (cofać się)
 • na pieszko (pie­szo)
 • oble­kać (ubie­rać się)

Dia­lekt ślą­ski

Odzwier­cie­dla bogatą histo­rię tego regionu, cha­rak­te­ry­zuje się archa­icz­nym słow­nic­twem i skład­nią, a także wpły­wami języka cze­skiego, łużyc­kiego i nie­miec­kiego.

 • szma­ter­lok (motyl)
 • klapsz­nita (kanapka)
 • gryfny (ładny)
 • hasiok (śmiet­nik)
 • forsz­te­lo­wać (wyobra­żać)

Dia­lekt kaszub­ski

Czę­sto uzna­wany za osobny język. Wzbo­ga­cony o uni­kalne cechy, takie jak kaszu­bie­nie czy samo­gło­ska szwa, posiada wiele cech nie­obec­nych w języku pol­skim, a nawet odno­szą­cych się do języka połab­skiego i dolnonie­miec­kiego. Np.:

 • Jô cë lubiã (Lubię Cię)
 • Mie sã tu widzy (Podoba mi się tu)
 • dzãkùja (dzię­kuję)
 • òdem­kłi (otwarte)
 • Do uzdrzeni (do zoba­cze­nia)

Róż­no­rod­ność w obrę­bie naszego ojczy­stego języka sta­nowi cenny ele­ment dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego. To także dosko­nałe pole badaw­cze nie tylko dla lin­gwi­stów, ale i dla miło­śni­ków, odkry­wa­ją­cych piękno języka pol­skiego.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Języka Ojczy­stego to dosko­nały moment na reflek­sję nad war­to­ścią języka dla spo­łe­czeń­stwa.