Każdy z nas ma swoją defi­ni­cję Walen­ty­nek. Dla jed­nych święto koja­rzone jest z czer­wie­nią i różem, ser­cami i komer­cyj­nym cha­rak­te­rem, znowu inni postrze­gają ten dzień jako moż­li­wość oka­za­nia komuś miło­ści. Ten szcze­gólny moment w roku jest wyzwa­niem dla dzia­łów mar­ke­tingu na całym świe­cie! Zebra­li­śmy dla Cie­bie z tej oka­zji naj­bar­dziej poru­sza­jące i zabawne kam­pa­nie walen­tyn­kowe ostat­nich lat.

Wri­gleys

Film „Sarah i Juan” jest czę­sto okre­ślany jako naj­bar­dziej wzru­sza­jąca kam­pa­nia walen­tyn­kowa ostat­nich lat i dla­tego otwiera nasze zesta­wie­nie. Piękny cover pio­senki Elvisa Pre­sleya jest tłem dla miło­snej histo­rii z nie­spo­dzie­wa­nym zakoń­cze­niem.

Disney+

Disney jak zwy­kle udo­wod­nił, że pro­sty prze­kaz daje wielki efekt. W kam­pa­nii z 2021 roku wytwór­nia poka­zała naj­bar­dziej roman­tyczne i kla­syczne sceny ze swo­ich fil­mów, które budzą wiele emo­cji oraz wspo­mnień. Te krót­kie i uro­cze urywki zapro­wa­dzają nas we wspa­niały świat oto­czony miło­ścią, jaki od poko­leń pre­zen­tuje Disney.

H&M

H&M w dosko­nały spo­sób wyko­rzy­stał czas Walen­ty­nek, sta­wia­jąc na pomoc małym futrza­kom. Kam­pa­nia „Perr­r­fek­cyjne Walen­tynki” sku­piła się na kociej miło­ści i uka­za­niu jej jako rów­nie pięk­nej i budu­ją­cej, jak ta ludzka. Współ­praca sklepu z Fun­da­cją Koty z Gro­chowa przy­po­mina, że święto zako­cha­nych nie doty­czy tylko nas i naszej dru­giej połówki, ale wszyst­kich, któ­rych kochamy i możemy poko­chać.

Lumiko

Jeśli jeste­śmy przy tema­cie zwie­rząt, przy­po­mnijmy sobie kam­pa­nię masła Lumiko z 2020 roku i krowę – sym­bol marki w wer­sji „Ame­ri­can Beauty”.

Lenovo

Gdy myślimy o miło­ści, rzadko pierw­sze, co przy­cho­dzi nam do głowy to tablet czy inny sprzęt elek­tro­niczny. Lenovo posta­wiło na pro­mo­wa­nie swo­jego pro­duktu w święto zako­cha­nych, poka­zu­jąc krótką histo­rię psa, który tęskni za cen­nymi chwi­lami ze swo­imi wła­ści­cie­lami. Pies, jako główny boha­ter posta­na­wia poka­zać swoim uko­cha­nym, czym jest miłość, przy­wo­łu­jąc wspólne wspo­mnie­nia.

Orien­ta­rium ZOO Łódź

Nie­ty­powa kam­pa­nia ZOO w Łodzi „Zrób sobie pre­zent na Walen­tynki i nazwij kara­czana imie­niem swo­jego EKS” podaje ide­alny spo­sób na Walen­tynki dla tych, któ­rzy nie roz­li­czyli się z prze­szło­ścią. Spot zachęca do adop­cji kara­czana, który zosta­nie sma­ko­ły­kiem dla uro­czych sury­ka­tek, co bez wąt­pie­nia poprawi humor oso­bie nada­ją­cej imię owa­dowi.

Kam­pa­nia ZOO w Łodzi nie jest ory­gi­nal­nym pol­skim pomy­słem. Pier­wow­zo­rem była kam­pa­nia ZOO w El Paso w Tek­sa­sie.

Zalando

Zalando w Walen­tynki, mając na uwa­dze sto­su­nek, jaki czę­sto mamy do byłych part­ne­rów i pamią­tek po nich, posta­wił na eko­lo­giczne podej­ście. Mul­ti­brand zapro­po­no­wał, aby zamiast wyrzu­ca­nia ubrań byłego part­nera przez okno czy do kosza, sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści ich wymiany na Zalando Pre-Owned.

Fran­kie & Benny’s

W dniu zako­cha­nych nie może zabrak­nąć kul­to­wego motywu z filmu „Zako­chany Kun­del”. Ten pomysł wyko­rzy­stała bry­tyj­ska sieć restau­ra­cji Fran­kie & Benny’s.

źródło: https://www.instagram.com/

Adria

Intry­gu­ją­cego motywu wspól­nego jedze­nia nitki spa­ghetti w 2008 roku użyła także bra­zy­lij­ska restau­ra­cja Adria. Jak widać, pomysł z kre­skówki świet­nie przy­jął się w branży gastro­no­micz­nej.

źródło: https://adsoftheworld.com/

Ryanair

Święto zako­cha­nych nie dla każ­dego jest rado­snym dniem. W ten dzień wielu sin­gli odczuwa samot­ność i marzy o ucieczce na drugi koniec świata. W tym spo­cie Ryanair pod­po­wiada, jak uciec od walen­tyn­kowego non­sensu i nie dać się zwa­rio­wać, kiedy wydaje się, że świat wokół osza­lał.

Tam­pax

Wło­ska kam­pa­nia z 2011 roku odważ­nie prze­sta­wia plany walen­tyn­kowe pew­nej pary. Czy humor sytu­acyjny dziś spo­tkałby się z taką samą apro­batą jak wtedy?

tampax-valentines-campaign
źródło: https://adsoftheworld.com/

Yemek­se­peti

Każdy ma swoją defi­ni­cję uda­nych Walen­ty­nek. Czę­sto pary wybie­rają roman­tyczną kola­cję w restau­ra­cji, ale wielu zako­cha­nych posta­na­wia zostać w domu i samemu przy­rzą­dzić kola­cję. Yemek­se­peti, turecki dostawca jedze­nia online, w walen­tyn­kowej kam­pa­nii przed­sta­wia wizję przy­go­to­wań do kola­cji, które poto­czyły się w zupeł­nie innym kie­runku.

źródło: https://adsoftheworld.com/

YES

Powiedz to gło­śno: głów­nym boha­terem miło­snej histo­rii mogę być Ja. YES zapro­sił do kam­pa­nii kilka kobiet i posta­wił je przed lustrem, gdzie popro­sił je o wyzna­nie miło­ści naj­waż­niej­szym oso­bom w życiu. W pro­sty spo­sób oka­zało się, że naj­trud­niej­sze jest wyzna­nie uczu­cia sobie samemu.

Calvin Klein

Calvin Klein kla­sycz­nie sta­wia na sto­no­waną este­tykę, w któ­rej na pierw­szy plan wybi­jają się dżin­sowe pro­dukty marki. Kam­pa­nia przed­sta­wia kobietę, która posta­no­wiła sama zostać swoją walen­tynką i obda­ro­wać się pre­zentami.

APART

Szybka i dyna­miczna kam­pa­nia Apartu w bar­wach różu i czer­wieni od razu budzi sko­ja­rze­nia z Walen­tyn­kami. Cztery amba­sa­dorki marki świet­nie bawią się, korzy­sta­jąc z foto­budki, gdzie pre­zentują naj­now­szą kolek­cję biżu­te­rii.

Lindt

Pudełko cze­ko­la­dek to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych sym­boli dnia zako­cha­nych. Lindt w kla­syczny i uro­czy spo­sób poka­zał, czego od swo­jego uko­cha­nego ocze­kuje praw­dziwa roman­tyczka. Miły gest może zna­czyć wiele wię­cej niż wyszu­kane dro­gie pre­zenty.

Wise UP

Szkoła języ­kowa Wise UP w swo­jej kam­pa­nii poka­zała miłość mię­dzy­kul­tu­rową, wykra­cza­jącą ponad uprze­dze­nia i bariery. Ani­mo­wani przed­sta­wi­ciele róż­nych kul­tur i naro­do­wo­ści wyznają sobie miłość, która jest języ­kiem zro­zu­mia­łym dla wszyst­kich zako­cha­nych na świe­cie.

źródło: https://adsoftheworld.com/

Google

Wyszu­ki­warka Google to miej­sce, gdzie zada­jemy naj­róż­niej­sze pyta­nia, które nas nur­tują. Przed Google czu­jemy się ano­ni­mowi, co dodaje nam odwagi. Minu­towy spot uka­zuje wzru­sza­jącą histo­rię miło­sną, opartą na samych hasłach wpi­sy­wa­nych do wyszu­ki­warki.

ING Pol­ska

Czy bank może rekla­mo­wać swoje usługi miło­ścią? Za pomocą traf­nej gry słów i zabaw­nej histo­ryjki miło­snej ską­pego Joachima, bank ING udo­wod­nił, że jak naj­bar­dziej jest to wyko­nalne.

Stella Artois

Według niektó­rych można zako­chać się od pierw­szego wej­rze­nia na całe życie. Ani­mo­wany spot piwa Stella Artois w odwró­co­nej chro­no­lo­gii opo­wiada o wspo­mnie­niu pierw­szego spo­tka­nia przy piwie marki, które stało się począt­kiem wspa­nia­łej i dłu­giej histo­rii miło­snej.

Heine­ken

Marki piw zde­cy­do­wa­nie dobrze pora­dziły sobie w tym zesta­wie­niu. Szyjka butelki Heine­ken w sub­tel­nym uję­ciu przy­wo­dzą­cym na myśl pier­ścio­nek zarę­czy­nowy to jeden ze sztan­da­ro­wych przy­kła­dów uda­nych kre­acji walen­tyn­ko­wych.

Schwarz­kopf

Ory­gi­nalne oświad­czyny to nie lada wyzwa­nie w dobie inter­netu, kiedy trudno wymy­ślić coś nie­zwy­kłego i zaska­ku­ją­cego. Schwarz­kopf w swo­jej kam­pa­nii z oka­zji Walen­ty­nek zapre­zentował cie­kawy pomysł na oświad­czyny, który wyma­gał czasu i pie­lę­gna­cji, pra­wie tak, jak włosy.

Pan­dora

Walen­tynki wywo­łują u każ­dego inny wachlarz emo­cji. Pan­dora w 2021 roku zapy­tała zapro­szo­nych gości, co zna­czą dla nich Walen­tynki i miłość. Odpo­wie­dzi były różne, ale tym, co je łączyło, była chęć dzie­le­nia ich z bli­ską osobą. Kam­pa­nia dosko­nale wpi­suje się w trend auten­tycz­no­ści.

Kra­kus

Kre­acje przedsta­wia­jące ogór­kowe ludziki Kra­kusa prze­szły do histo­rii. Chru­pi­dyn to ogór­kowa wer­sja powszech­nie zna­nego Kupi­dyna, stwo­rzo­nego przez markę. Ten kor­ni­szo­nowy duszek może i nie spra­wia, że ludzie wokół odczu­wają amory, ale przy­naj­mniej dobrze sma­kuje.

McDo­nal­d’s

Na liście nie może zabrak­nąć marki McDo­nal­d’s, która już nie­raz zasko­czyła pro­stymi, ale niezwy­kle cel­nymi kam­pa­niami. Walen­tyn­kowa kam­pa­nia z 2020 roku z Taj­lan­dii to seria sub­tel­nych zdjęć, na któ­rych osoby jedzące ulu­bio­nego bur­gera wyglą­dają, jakby prze­ży­wały roman­tyczne chwile.

Kampania walentynkowa mcdonalds thailand
źródło: https://oohtoday.com/

Vanish

Kam­pa­nia środ­ków do pra­nia bły­sko­tli­wie komu­ni­kuje, że dla Vani­sha nie ma plam, któ­rych nie spo­sób wyprać. Hasło zachęca, aby pamiątką walen­tyn­kowej nocy zostały tylko wspo­mnie­nia.

źródło: https://adsoftheworld.com/

Durex

Marka pre­zer­wa­tyw Durex potrafi ory­gi­nal­nie pod­kre­ślić uni­kalne cechy pro­duktu. W 2012 roku poka­zała, że z jej pro­duk­tami świę­to­wa­nie trwa zde­cy­do­wa­nie dłu­żej.

źródło: https://adsoftheworld.com/

Schick

Pro­du­cent maszy­nek do gole­nia Schick odważ­nie wyszedł poza ramy słod­kich reklam dla zako­cha­nych, pamię­ta­jąc, że Klient nie zawsze kupuje sam rdzeń pro­duktu – cza­sem ważny jest rezul­tat, który dzięki niemu uzy­ska.

źródło: https://www.hadleighsinclair.com/

Many Mor­nings

Marka skar­pe­tek Many Mor­nings, któ­rej serce bije w Łodzi, w tego­roczne Walen­tynki posta­no­wiła zasko­czyć. Dość odważne hasło „Miłość od pierw­szego… WŁOŻENIA” to dwu­znaczna gra słów, która nawią­zuje do wygody, jaką dają ich skar­pety.

Pra­cuj. pl

Czy Walen­tynki to dobra oka­zja do zare­kla­mo­wa­nia plat­formy z ofer­tami pracy? Oczy­wi­ście, jeśli znaj­dziemy trafny kon­tekst.

źródło: https://www.instagram.com/pracuj.pl/

AXE

Dzi­siej­szy świat nawet w Walen­tynki nie jest pozba­wiony prze­mocy i wojen. Bli­sko dwu­mi­nu­towa reklama pro­duktu AXE od samego początku two­rzy napię­cie i zapo­wiada bli­ską kul­mi­na­cję wyda­rzeń. Wszystko jed­nak zmie­nia swój cha­rak­ter, kiedy oka­zuje się, że przed­sta­wione sceny dążą tak naprawdę do uka­za­nia miło­ści i pokoju.

IKEA

IKEA, znana ze swo­jego poczu­cia humoru i zami­ło­wa­nia do RTM-u, w lutym 2013 roku zamie­ściła w austra­lij­skim cza­so­pi­śmie kupon na dar­mowe łóżeczko dla dzieci. Warun­kiem ode­bra­nia pre­zentu było uro­dze­nie się dziecka dokład­nie dzie­więć mie­sięcy po Walen­tyn­kach.

źródło: joemonster.org

Xia­omi

Spot, któ­rego akcja dzieje się w salo­nie branży tech­no­lo­gicz­nej to motyw, który bar­dzo dobrze znamy z pol­skiego podwórka. Walen­tyn­kowa wer­sja tego motywu w wyko­na­niu Xia­omi wypada cza­ru­ją­co­jak jeden z jej boha­terów.

Open Table

Grunt to pamię­tać o swo­jej gru­pie doce­lo­wej i jej ocze­ki­wa­niach. Firma Ope­nTa­ble zaj­mu­jąca się rezer­wa­cjami sto­li­ków w restau­ra­cjach w krót­kim spo­cie kie­ruje uwagę na Mil­le­nial­sów, dla któ­rych naj­lep­szym pre­zentem nie są mate­rialne przedmioty, a doświad­cze­nia.

Bur­ger King

Każdy potrze­buje codzien­nej dawki uwagi. Bur­ger King w 2020 roku z oka­zji Walen­ty­nek posta­no­wił zwró­cić uwagę na pro­blem samot­no­ści. W ramach akcji można było zdo­być dar­mowego bur­gera Whop­per w zamian za sel­fie z samot­nym klau­nem. Postać była przy oka­zji lek­kim prztycz­kiem w nos kon­ku­ren­cji.

Nie jest to jedyny przy­kład, kiedy sieć fast foodów nawią­zała w kam­pa­nii do pro­duk­tów McDo­nal­d’s. W 2017 roku marka wypu­ściła w Izra­elu zestawy Adults Meal. Pudełko, oprócz per­so­na­li­zo­wa­nego posiłku dla dwóch osób zawie­rało zestaw zaba­wek – by­naj­mniej, nie dla dzieci!

SAXX

Walen­tynki to także świetna oka­zja do pomocy i zwró­ce­nia uwagi na ważne pro­blemy. Marka SAXX w okre­sie tego­rocz­nych Walen­ty­nek wspiera walkę z rakiem jąder. Sym­bo­lem akcji jest ory­gi­nalny naszyj­nik w kształ­cie odwró­co­nego serca, jed­no­cze­śnie przy­po­minający sym­bol miło­ści i męskie narządy płciowe.

U by Kotex

Marka pod­pa­sek U by Kotex zwró­ciła uwagę, że mimo obec­nego większego otwar­cia się na różne dys­ku­sje, seks pod­czas mie­siączki pozo­staje tema­tem tabu. Z oka­zji tego­rocz­nych Walen­ty­nek marka przy­go­to­wała cze­ko­ladki, które łago­dzą bóle mie­siącz­kowe i zachę­ciła do poru­sze­nia trud­nego tematu.

Coolina

Spot walen­tyn­kowy marki noży Coolina jest jed­nym z kon­tro­wer­syj­nych przy­kła­dów, balan­su­ją­cych na gra­nicy dobrego smaku. Przed­sta­wiona w nim para wymie­nia się nożami marki z oka­zji Walen­ty­nek. Po odpa­ko­wa­niu prezentów, zakochani znaj­dują kod QR, który pro­wa­dzi ich do TikToka marki i fil­mów o dwu­znacz­nym wydźwięku.