Liczeb­niki porząd­kowe towa­rzy­szą nam, gdy mówimy o obcho­dach święta 11 listo­pada, o muzyce lat 90., albo o tym, że zaję­li­śmy pierw­sze miej­sce w ran­kingu. Sło­wem, uży­wamy ich czę­sto i w róż­nych sytu­acjach. Warto zatem poznać zwią­zane z nimi zasady.

Z kropką czy bez kropki – oto jest pyta­nie

Pierw­szą kwe­stią, która może budzić wąt­pli­wo­ści jest sta­wia­nie kropki po licz­bie w zapi­sach tj.:

  • On zajął 3. miej­sce w zeszło­rocz­nych zawo­dach

Jej umiesz­cze­nie ma przede wszyst­kim jedno zada­nie – zasy­gna­li­zo­wa­nie, że dana liczba powinna zostać odczy­tana jako liczeb­nik porząd­kowy, a nie główny. Nie ma jed­nak koniecz­no­ści jej sto­so­wa­nia w sytu­acjach, w któ­rych nie zacho­dzi ryzyko takiej pomyłki. Można zatem spo­koj­nie wyeli­mi­no­wać kropkę z powyż­szego zda­nia przy­kła­do­wego, bo prze­cież natu­ral­nie jeste­śmy w sta­nie domy­ślić się, że cho­dzi o trze­cie miej­sce, a nie trzy miej­sce. Ana­lo­gicz­nie nie trzeba myśleć o kropce (choć posta­wie­nie jej nie będzie błę­dem), gdy chcemy powie­dzieć:

  • Nasza kole­żanka obcho­dzi uro­dziny 19 grud­nia.
  • To mój 5 rok w tej pracy.
  • Miesz­kają na 7 pię­trze.

Pro­blem poja­wia się tylko wtedy, gdy kon­tekst w zda­niu nie pozwala na jasne okre­śle­nie, o który rodzaj liczeb­nika cho­dzi, np.: Tylko w 1 arty­kule poru­szono ten temat – przy tak krót­kim zda­niu można się zasta­na­wiać, czy cho­dzi o jeden arty­kuł czy pierw­szy arty­kuł. Ten przy­kład może wyda­wać się nieco na wyrost, ale to tylko poka­zuje, że sytu­acje, w któ­rych kropka jest fak­tycz­nie nie­zbędna, wystę­pują rzadko. Nie ozna­cza to oczy­wi­ście, że można ją cał­ko­wi­cie wyrzu­cić z głowy.

Warto rów­nież przy oka­zji tego zagad­nie­nia pod­kre­ślić, że sto­sun­kowo czę­sto zapo­mina się o tym, aby do zapi­sów licz­bo­wych wyra­ża­ją­cych liczeb­niki porząd­kowe nie doda­wać koń­có­wek flek­syj­nych. Formy takie jak 3-ego maja albo w latach 80-tych nie­po­prawne i zamiast nich należy sto­so­wać zapis bez kropki (3 maja) lub z kropką (w latach 80.).

Pierwsi, dru­dzy, piąci?

O jed­nej oso­bie z łatwo­ścią możemy powie­dzieć, że w danej kon­ku­ren­cji była pierw­sza, piąta lub dzie­siąta. Trud­no­ści zaczy­nają się, gdy zaczniemy mówić o więk­szej licz­bie osób. Raczej bez opo­rów napi­szemy, że oni byli pierwsi, dru­dzy, trzeci albo czwarci, ale przy liczeb­nikach od pię­ciu wzwyż może poja­wić się dyle­mat – czy formy piąci, ósmi, pięt­na­ści są poprawne?

To pyta­nie nie jest wcale prze­sadne, ponie­waż w róż­nych źró­dłach nor­ma­tyw­nych można natknąć się na odmienne roz­strzy­gnię­cia. Jesz­cze w 2005 roku języ­ko­znaw­czyni Hanna Jadacka twier­dziła, że wspo­mi­nane wyżej formy męsko­oso­bowe nie mają pokry­cia w tek­stach i nie są pra­wi­dłowe. Jed­no­cze­śnie uzna­wała, że ana­lo­giczne formy niemęsko­oso­bowe – one są: piąte, dzie­siąte, dwu­dzie­ste – nie budzą podob­nych wątpliwości[1].

Od tego czasu sporo zmie­niło się w języku, liczeb­niki porząd­kowe przyj­mu­jące rodzaj męsko­oso­bowy zyskały apro­batę – poja­wiają się coraz czę­ściej i możemy zna­leźć je w now­szych słow­ni­kach. Cho­ciaż na­dal mogą wyda­wać się nie­na­tu­ralne, to nie ma obec­nie żad­nych prze­ciw­ska­zań doty­czą­cych ich sto­so­wa­nia[2].

Rok dwu­ty­sięczny a dwa tysiące dwu­dzie­sty czwarty

Myślę, że bez cie­nia wąt­pli­wo­ści mogę stwier­dzić, że każdy z nas usły­szał kie­dyś zda­nie typu: Pozna­li­śmy się w roku dwu­ty­sięcznym sie­dem­na­stym (jeżeli nie, to zazdrosz­czę). Oczy­wi­ście jedyną poprawną formą w tym wypadku jest: (…) w roku dwa tysiące sie­dem­na­stym. Ale dla­czego?

Odczy­ty­wa­nie dat rocz­nych wiąże się z pew­nymi ogra­ni­cze­niami wywo­ły­wa­nymi przez ich wie­lo­czło­nową budowę. Jeżeli wszyst­kie ele­menty są nie­ze­rowe, to tysiące i setki przyj­mują formy liczeb­ników głów­nych, a dzie­siątki i jed­no­ści – liczeb­ników porząd­kowych. I tylko te dru­gie pod­le­gają odmia­nie, np. W roku 1989 (tysiąc dzie­więć­set osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym) skoń­czył się w Pol­sce komu­nizm.

Nato­miast gdy w danej dacie nie wystę­pują cyfry jed­no­ści, dzie­siątek lub setek, to liczeb­nikiem porząd­kowym staje się wów­czas człon poprze­dza­jący:

  • Co myśli­cie o 1670? (tysiąc sześć­set sie­dem­dzie­sią­tym).
  • Chciał­bym żyć w 1900 roku (tysiąc dzie­więć­setnym).
  • Uro­dzi­łem się w roku 2000 (dwu­ty­sięcznym)[3].

Nato­miast w przy­padku dru­giej z poda­nych w nagłówku dat człon zerowy poja­wia się tylko w miej­scu setek – pomi­niemy go więc w wymo­wie i powiemy przy­kładowo: Mamy nadzieję, że w roku 2024 (dwa tysiące dwu­dzie­stym czwar­tym) wyda­rzy się dużo dobrego.

No dobrze, a co z 530 622?

Opi­sane powy­żej zasady sto­su­jemy nie tylko przy datach rocz­nych, ale rów­nież w przy­padku wszel­kich innych liczeb­ników wie­lo­czło­no­wych, także tych wyra­ża­ją­cych naprawdę spore liczby, np.:

  • On był naszym 130 000 (sto trzy­dzie­sto­ty­sięcz­nym) klien­tem.
  • Sprze­dano 530 622 (pięć­set trzy­dzie­ści tysięcy sześć­set dwu­dzie­sty drugi) egzem­plarz tej książki.

Powyż­szy tekst należy do cyklu poświę­co­nego poszcze­gól­nym gru­pom liczeb­ników. Jeżeli jesteś chętny do dal­szego posze­rza­nia swo­jej wie­dzy, zachę­camy do spraw­dza­nia pozo­sta­łych arty­kułów: o podziale liczeb­ników i zasa­dach ogól­nych, o liczeb­nikach zbio­ro­wych, a także o liczeb­nikach ułam­ko­wych.


[1] Zob. H. Jadacka, Kul­tura języka pol­skiego, War­szawa 2005, s 205.

[2] Zob. wię­cej https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Jestesmy-piaci;17773.html [data dostępu 05.02.] lub https://poradniajezykowa.uw.edu.pl/porady/piaci-szosci/ [data dostępu 05.02.].

[3] Zob. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Odczytywanie-daty-zapisanej-cyfrowo;22882.html [data dostępu: 05.02].