Jedną z kate­go­rii, w któ­rych przy­zna­wane są Pasz­porty „Poli­tyki”, jest Kul­tura cyfrowa. W tym roku nagrodę w tej dzie­dzi­nie otrzy­mało stu­dio Star­ward Indu­stries – twórcy gry Nie­zwy­cię­żony (The Invin­ci­ble) zre­ali­zo­wa­nej na pod­sta­wie powie­ści Sta­ni­sława Lema o tym samym tytule.

Nowe stu­dio, ale duże doświad­cze­nie

Star­ward Indu­stries to nie­za­leżne kra­kow­skie stu­dio zało­żone w 2018 roku. Wtedy rów­nież ruszyły prace nad ich pierw­szą grą, czyli wła­śnie Nie­zwy­cię­żonym. Okre­śle­nie tego pro­jektu jako „debiu­tanc­kiego” nie powinno jed­nak prze­sło­nić boga­tego doświad­cze­nia, jakim mogą pochwa­lić się człon­ko­wie stu­dia. Do zespołu Star­ward Indu­stries należą bowiem osoby, które w prze­szło­ści brały udział w powsta­wa­niu takich mię­dzy­na­ro­dowo roz­po­zna­wal­nych pro­duk­cji jak Wiedź­min 3, Cyber­punk 2077, Dying Light czy kul­towy Call of Juarez. Ponadto w 2022 roku do współ­pracy dołą­czył inny pol­ski pro­du­cent i wydawca gier 11 bit stu­dios, znany z takich tytu­łów jak This War of MineFro­st­punk.

Dołą­czy­łem do zespołu two­rzą­cego grę na pod­sta­wie twór­czo­ści Sta­ni­sława Lema, ponie­waż już kilka lat temu pod­ją­łem decy­zję, że chcę pra­co­wać przy pro­jek­tach będą­cych nie tylko roz­rywką, ale posia­da­ją­cych arty­styczną i świa­to­po­glą­dową war­tość. Moją ambi­cją od samego początku pracy przy „Nie­zwy­cię­żonym” było stwo­rze­nie cze­goś nie­zwy­kłego. Posta­wi­łem na kre­ację uni­kal­nego wizu­al­nie świata, w któ­rym malar­skie inspi­ra­cje łączą się z desi­gnem z lat 50. z Europy Środ­kowo-Wschod­niej oraz ergo­no­micz­nymi roz­wią­za­niami sto­so­wa­nymi w pro­jek­tach stat­ków kosmiczny z okresu zim­nej wojny. Mam nadzieję, że udało nam się stwo­rzyć opo­wieść, która nie tylko się wyróż­nia i jest ade­kwat­nym komen­ta­rzem do rze­czy­wi­sto­ści, ale też popu­la­ry­zuje naukę – mówi Woj­ciech Ostry­charz, Art Direc­tor Nie­zwy­cię­żo­nego i Game Direc­tor P2 w Star­ward Indu­stries.

Świa­domy i twór­czy prze­kład

Stu­dio zostało nagro­dzone za „wyróż­niający się arty­stycz­nym sma­kiem i zro­zu­mie­niem inten­cji autora prze­kład kla­sycz­nego dzieła Sta­ni­sława Lema na język inte­rak­tyw­nego medium”. Powieść, będąca źró­dłem inspi­ra­cji, opi­suje wyda­rze­nia roz­gry­wa­jące się na fik­cyj­nej pla­ne­cie Regis III, na któ­rej ląduje tytu­łowy krą­żow­nik Nie­zwy­cię­żony. Misją jego załogi jest odna­le­zie­nie Kon­dora – bliź­nia­czej jed­nostki, z którą w tym miej­scu utra­cono łącz­ność. Książka została wydana po raz pierw­szy w 1964 roku.

Star­ward Indu­stries, twór­czo wyko­rzy­stu­jąc mate­riał źró­dłowy, zde­cy­do­wało się na opo­wie­dze­nie wyda­rzeń poprze­dza­ją­cych akcję powie­ści. Sku­pia się więc na losach zagi­nio­nej załogi dru­giego z wymie­nio­nych stat­ków kosmicz­nych. Gracz wciela się w postać Yasny, astro­bio­lożki, która budzi się, nie pamię­ta­jąc poprzed­nich wyda­rzeń i na dro­dze eks­plo­ra­cji nie­zna­nej pla­nety pró­buje dowie­dzieć się, co stało się z jej towa­rzy­szami. Pomocą służy jej głos astro­ga­tora Novika.

Całość wyda­rzeń uka­zy­wana jest z per­spek­tywy pierw­szej osoby, a gatu­nek gry twórcy okre­ślają jako retro­fu­tu­ry­styczny thril­ler science fic­tion o opra­wie gra­ficz­nej inspi­ro­wa­nej m.in. sty­li­styką okła­dek ksią­żek z lat 50. i 60. (ilu­stra­cje Chrisa Fossa). Rozgrywka pro­wa­dzona jest w wol­nym tem­pie, sku­pia się głów­nie na eks­plo­ra­cji za pomocą retro­fu­tu­ry­stycz­nego sprzętu, pozna­wa­niu tajem­nicy pla­nety, dys­ku­sjach filo­zo­ficz­nych (wzo­ro­wany na grze Fire­watch sys­tem dia­lo­gowy) oraz roz­wią­zy­wa­niu zaga­dek.