Pierw­sza edy­cja semWAW zakoń­czyła się suk­ce­sem, dla­tego już 22 marca impreza powraca do Cam­pusu Google. semWAW#2, czyli bliź­nia­czy event kra­kow­skiego semKRK w War­sza­wie, ponow­nie zgro­ma­dzi pasjo­na­tów mar­ke­tingu inter­ne­to­wego. Na uczest­ni­ków czeka duża dawka mery­to­rycz­nej wie­dzy oraz spo­tka­nia ze spon­so­rami i innymi spe­cja­li­stami z branży. Ponow­nie oprócz pre­lek­cji na sce­nie odbę­dzie się panel dys­ku­syjny, a spon­so­rem głów­nym pozo­staje Orio­nMe­dia.

O orga­ni­za­to­rze

DevaGroup to agen­cja z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w SEM i SEO. Od 9 lat orga­ni­zuje semKRK, czyli kon­fe­ren­cję dla spe­cja­li­stów SEM i SEO, pod­czas któ­rej spo­tyka się cała branża. Uczest­nicy wie­lo­krot­nie zapeł­nili m.in. Starą Zajezd­nię (ok. 600 osób) oraz Muzeum Mang­gha (ok. 300 osób) w Kra­ko­wie. W listo­pa­dzie 2023 r. po raz pierw­szy kon­fe­ren­cja odbyła się w War­sza­wie. semWAW zostało oce­nione na 9,58/10, co dodat­kowo zmo­ty­wo­wało orga­ni­za­to­rów do szyb­kiego powrotu do sto­licy.

DevaGroup bar­dzo mocno wspiera inte­gra­cję branży, a także chce dawać prze­strzeń do wymiany wie­dzy w luź­nej, bar­cam­po­wej atmos­fe­rze. Na impre­zach można spo­tkać wielu spon­so­rów, któ­rzy przy­go­tują dla Was nie­sa­mo­wite oferty, opo­wie­dzą o swo­ich narzę­dziach, podrzucą sporo gadże­tów, świetną atmos­ferę i sto­iska spon­sor­skie.

Kto wystąpi na sce­nie?

Na sce­nie zapre­zen­tują się topowi eks­perci z branży, któ­rzy na co dzień są prak­ty­kami, lau­re­atami pre­sti­żo­wych kon­kur­sów, a także wystę­pują na naj­więk­szych mar­ke­tin­go­wych kon­fe­ren­cjach.

Pod­czas dru­giej war­szaw­skiej edy­cji na sce­nie poja­wią się: Anna Podruczna (Online Mar­ke­ting Team Leader w eVi­sions Adver­ti­sing), Mar­cin Żmuda (Head of SEO w Orio­nMe­dia), Łukasz Żele­zny (SEO. Lon­don), Łukasz Chwisz­czuk (Wła­ści­ciel w Conver­sion Hun­ters) i Prze­my­sław Modrzew­ski (Data & Ana­ly­tics Prin­ci­pal Lead w Google).

Agendę kon­fe­ren­cji i tematy wystą­pień będzie można zoba­czyć na wyda­rze­niu na Face­bo­okuInsta­gra­mie. Zapra­szamy więc do ich obser­wo­wa­nia!

Dodat­kowo pod­czas tej edy­cji ponow­nie odbywa się Cal­l4Pa­pers (star­tup edi­tion) . Jest to nie­stan­dar­dowy spo­sób wyboru pre­le­gen­tó­w/pre­le­gen­tek pole­ga­jący na tym, że chętni do wystą­pie­nia na impre­zie prze­sy­łają tematy wraz z opi­sami, a orga­ni­za­tor publi­kuje w gło­so­wa­niu tylko te infor­ma­cje. Gło­su­jący nie znają zatem nazwisk wystę­pujących, któ­rzy stoją za wybra­nymi tema­tami. W ten spo­sób nowe twa­rze mają szansę na poka­za­nie się na sce­nie. Zwy­cięzca gło­so­wa­nia zapre­zen­tuje się na żywo w Cam­pu­sie Google 22 marca, nato­miast osoby z dru­giego i trze­ciego miej­sca zostaną zapro­szone do udziału w webi­na­rze online, który odbę­dzie się przed kon­fe­ren­cją.

Po pierw­szej edy­cji semWAW zebra­li­śmy świetny feed­back, co wiąże się rów­nież z oceną całej kon­fe­ren­cji na 9,58/10 wśród uczest­ni­ków. Tak wysoki wynik zdo­pin­go­wał nas do tego, aby szybko powró­cić do War­szawy z kolejną edy­cją semWAW, nato­miast nasz kolejny event odbę­dzie się w Kra­ko­wie już 29 maja w Sta­rej Zajezdni i będzie to edy­cja semKRK BIG – infor­muje Kamil Leśniak, Event & Mar­ke­ting Mana­ger w DevaGroup.Pod­czas semWAW#2 – star­tup edi­tion:
– wysłu­chasz 5 mar­ke­tin­go­wych pre­lek­cji od naj­lep­szych eks­per­tów w branży,
– weź­miesz udział w panelu dys­ku­syjnym,
– zoba­czysz na sce­nie zwy­cięzcę Cal­l4Pa­pers (star­tup edi­tion),
– poznasz nowinki bran­żowe, które wdro­żysz od razu po spo­tka­niu,

– zadasz swoje pyta­nia zapro­szo­nym eks­per­tom na żywo (dzięki sli. do),
– weź­miesz udział w Afte­rParty po kon­fe­ren­cji.


Dodat­kowo kilka dni przed kon­fe­ren­cją odbędą się warsz­taty semWAW. To wyjąt­kowe szko­le­nia online odpo­wia­da­jące na potrzeby spe­cja­li­stów, dla któ­rych kursy dostępne na rynku nie są wystar­cza­jące. Zostaną prze­pro­wa­dzone w 2 ścież­kach:

18.03 (ponie­dzia­łek): Google Ads& Ana­ly­tics. Pro­wa­dzący: Dorota Kika, Andrzej Brandt i Anna Moczul­ska.
19.03 (wto­rek): SEO. Pro­wa­dzący: Rafał Boro­wiec, Ewe­lina Podrez-Siama i Mate­usz Mali­now­ski.

Warsz­taty odbędą się na plat­for­mie Click­me­eting, a liczba miejsc na każdy dzień jest ogra­ni­czona do 40. Warto pośpie­szyć się z kup­nem bile­tów – przy ostat­nich edy­cjach wyprze­dały się do ostat­niego miej­sca!


Wię­cej infor­ma­cji:
Strona inter­ne­towa: https: //sem­waw. pl/
Link do warsz­ta­tów: https: //sem­waw. pl/warsz­taty/

Wyda­rze­nie na Face­bo­oku: https: //fb. me/e­/1sT8z­fyN8
Insta­gram: https: //www. insta­gram. com/sem­waw. pl/
Regu­la­min wyda­rze­nia: https: //dva. pl/sem­waw2-regu­la­min

Kup bilety na kon­fe­ren­cję i warsz­taty: https: //app. eve­nea. pl/e­ven­t/sem­wa­w2/