Pomyśl o zna­nej marce. Jakie sko­ja­rze­nia nasu­wają Ci się jako pierw­sze? Praw­do­po­dob­nie w Two­jej gło­wie poja­wiają się zwią­zane z nią ele­menty gra­ficzne. W tym arty­kule zabie­ram Cię w podróż do korzeni mar­ke­tingu, aby odpo­wie­dzieć, czym jest logo i z jakich ele­men­tów się składa.

Logo – co to jest?

Logo to uni­kalny sym­bol gra­ficzny marki pro­duktu, usługi lub przed­się­bior­stwa. Czę­sto jest okre­ślane naj­waż­niej­szym ele­men­tem iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, ze względu na swój poten­cjał do pozo­sta­wa­nia w umy­słach odbior­ców. Z tech­nicz­nego punktu widze­nia, logo składa się z dwóch lub trzech ele­men­tów:

  • logo­typu,
  • sygnetu,
  • cla­imu.

Pierw­sze dwa ele­menty są obo­wiąz­kowe, jeśli mówimy o peł­nym logo, ale marka może zde­cy­do­wać się na stwo­rze­nie tylko jed­nego z nich. Z kolei claim, czyli krót­kie hasło marki, nie jest obli­ga­to­ryjny.

Warto od razu to sobie powie­dzieć – firma nie musi mieć logo. Żaden prze­pis prawny nie zmu­sza przed­się­bior­stwa do posia­da­nia wła­snego znaku, a jed­nak dla więk­szo­ści opra­co­wa­nie uni­kal­nego sym­bolu gra­ficznego to obo­wiąz­kowy krok, zaraz po wybo­rze nazwy.

Naj­waż­niej­sze zada­nia, jakie przy­pi­suje się logo to wyróż­nia­nie marki spo­śród kon­ku­ren­cji oraz wywołanie okre­ślo­nych emo­cji. Osiąga się to poprzez dobór fontu, kolo­ry­styki czy desi­gnu, które bez wzbu­dza­nia wąt­pli­wo­ści infor­mują, czym zaj­muje się firma.

Logo­typ – gra­ficzna nazwa marki

W logo czę­sto pierw­sze skrzypce gra logo­typ, czyli gra­ficz­nie zapi­sana nazwa marki. Logo­typ używa sta­łego, okre­ślo­nego fontu – w kolo­rze i stylu zwią­za­nym z marką. Niek­tóre znane przed­się­bior­stwa decy­dują się zastrzec praw­nie krój pisma, któ­rego uży­wają w logo­typie. Coca-Cola pod­jęła taki krok już w 1892 roku, a od tego wyda­rze­nia słynny font prze­cho­dził tylko sub­telne mody­fi­ka­cje.

Zapis peł­nej nazwy firmy jako logo­typu to nie jedyna moż­li­wość, kiedy w logo uży­jemy zna­ków typogra­ficznych. W przy­padku dłu­gich lub zagra­nicz­nych nazw dobrze spraw­dzi się mono­gram, czyli ozdob­nie zapro­jek­to­wane pierw­sze litery nazwy lub ini­cjały. Z taką formą logo­typu możesz sko­ja­rzyć marki LG (Life’s Good), HP (Hew­lett-Pac­kard), a na pol­skim rynku CCC (Cena Czyni Cuda) czy PKO (Pow­szechna Kasa Osz­częd­no­ści).

Węż­szą kate­go­rią niż mono­gram jest glif – poje­dyn­czy znak pisar­ski, nawią­zu­jący do marki. Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych gli­fów wska­żemy Złote Łuki sieci McDo­nal­d’s czy „f” sym­bolizujące Face­bo­oka. Ozdobna forma, w któ­rej ele­menty typogra­ficzne glifu lub mono­gramu zostają wzbo­ga­cone ele­men­tami gra­ficznymi, to emble­mat. Logo­typem w for­mie emble­matu posłu­guje się Har­ley-David­son.

glify marek z użyciem litery M

Sygnet – herb Two­jej marki

Sygnet to sym­bol gra­ficzny marki w for­mie koja­rzą­cego się z marką lub abs­trak­cyj­nego ele­mentu. Dobrze, gdy sygnet jest kre­atywny, ale łatwy do zin­ter­pre­to­wa­nia, jak nad­gry­zione jabłko obra­zu­jące nazwę marki Apple czy koja­rzący się z szyb­ko­ścią swo­osh Nike.

Jeśli chcemy, by marka łączyła się z ludz­kimi cechami, dobrym posu­nię­ciem jest uży­cie postaci w sygne­cie logo. Przy­kła­dami są Del­mik – brand hero mar­ga­ryny Delma czy Biben­dum, popu­lar­nie nazy­wany ludzi­kiem Miche­lin.

Cho­ciaż z łatwo­ścią możemy wska­zać, że sygnet Pepsi wystę­puje w kolo­rach czer­wo­nym, bia­łym i nie­bie­skim, to trudno odtwo­rzyć jego układ, zwłasz­cza po licz­nych mody­fi­ka­cjach, które marka wpro­wa­dza co kilka lat. Pod­czas rebran­dingu Con­ten­tHo­use posta­wi­li­śmy na pro­stotę i jasny prze­kaz – nasz sygnet to dach domu, w któ­rym tre­ści dla Two­jego biznesu są bez­pieczne.

logo agencji contentowej z Krakowa ContentHouse

Claim – słowa, które mają moc!

Claim, czyli hasło marki, to dodat­kowy ele­ment, który może towa­rzy­szyć logo. Chwy­tliwy claim powi­nien odno­sić się do war­to­ści marki i nada­wać jej kie­ru­nek. Powo­łu­jąc się na przy­kłady, nie spo­sób nie wspo­mnieć kilku naj­słyn­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych haseł:

  • Nike – „Just do it”
  • McDo­nal­d’s – „I’m lovin’ it”
  • Apple – „Think dif­fe­rent”
  • Apart – „Z miło­ści do piękna”
  • Bie­dronka – „Codzien­nie niskie ceny”.

Zazwy­czaj claim jest zapi­sy­wany pod ele­men­tami logo, ale nie jest to regułą. Wyją­tek sta­nowi np. logo L’Oréal Paris i hasło „Because You’re Worth It. ”, umiesz­czane czę­sto nad logo­typem.

Claim (cza­sami nazy­wany też bran­dline czy tagline) to nie to samo co slo­gan rekla­mowy! Ten pierw­szy jest na stałe zwią­zany z marką, tym­cza­sem slo­gany towa­rzy­szą nam pod­czas kon­kret­nej kam­pa­nii i ule­gają zmia­nom. To dla­tego trafny claim powi­nien być ponad­cza­sowy.

logo marek zawierających claim - hasło marki

Favi­con pod lupą

Na koniec ele­ment, który towa­rzy­szy nam na co dzień pod­czas prze­glą­da­nia stron www, a jed­no­cze­śnie jest mocno zwią­zany z tema­tem logo. Favi­con to nie­wielki sym­bol, który widzisz na kar­cie otwar­tej strony www, w pasku adresu lub gdy dodasz stronę do „Ulu­bio­nych”. Na pewno nie­raz favi­con pomógł Ci szybko zna­leźć wła­ściwą zakładkę pomię­dzy wie­loma otwar­tymi kar­tami.

Favi­con, pod­czas prze­glą­da­nia strony ma wymiary 16 × 16 px, dla­tego musi być pro­sty. Możesz na niego wybrać sygnet marki, mono­gram lub glif. Przy­go­to­wu­jąc ikonę, która będzie sta­nowiła favi­con Two­jej strony inter­ne­to­wej, wybierz for­mat .ico, .png lub .gif. Pamię­taj, że ze względu na jakość, lepiej wybrać więk­szy roz­miar, np. 192 × 192 px.

O jakich waż­nych cechach logo zapo­mnia­łam w tym arty­kule? Podziel się nimi w komen­ta­rzu!