Dobrze funk­cjo­nu­jąca marka nie może ist­nieć bez stra­te­gii, czyli jasno okre­ślo­nego pro­gramu dzia­ła­nia, który ukie­run­ko­wuje jej cele i cha­rak­ter. Jed­nym z pomoc­nych narzę­dzi bran­dingu jest roz­po­zna­nie arche­ty­pów, z któ­rymi utoż­sa­mia się marka.

Arche­typy marki – co to jest?

Poję­cie arche­ty­pów po raz pierw­szy wpro­wa­dził szwaj­car­ski psy­chia­tra, Carl Gustaw Jung. W swo­ich bada­niach inspi­ro­wał się dzie­łami Pla­tona, bada­niami antro­po­loga Adolfa Bastiana czy pismami św. Augu­styna i Pseudo-Dio­ni­zego Are­opa­gity. Według Junga arche­typy to zako­rze­nione w zbio­ro­wej świa­do­mo­ści wzorce ludz­kich zacho­wań, które odzwier­cie­dlają cha­rak­ter postaci.

Na pra­cach Junga opie­rał się m.in. XX-wieczny mito­znawca i reli­gio­znawca, Joseph Camp­bell. W swo­jej książce „Boha­ter o tysiącu twa­rzy” przed­sta­wił on podróż arche­ty­po­wego boha­tera jako mono­mit – połą­cze­nie histo­rii opi­sa­nych w legen­dach i mitach róż­nych kul­tur na prze­strzeni cza­sów. Camp­bell udo­wod­nił, że motywy i arche­typy boha­te­rów wielu wie­rzeń są uni­wer­salne i powie­lają podobne duchowe wątki.

podział archetypów według Mark i Pearson

W 2001 roku Mar­ga­ret Mark i Carol S Pear­son wydały książkę „The Hero and the Outlaw”, w któ­rej wpro­wa­dziły poję­cie arche­ty­pów do stra­te­gii bran­dingu. W obszer­nym opra­co­wa­niu zapro­po­no­wały 12 arche­ty­pów pogru­po­wa­nych w cztery triady, oparte na czte­rech głów­nych moty­wa­to­rach, któ­rymi kie­ruje się marka. Według auto­rek firma może dążyć do sta­bi­li­za­cji, osią­gnię­cia mistrzo­stwa, nie­za­leż­no­ści lub kłaść nacisk na budo­wa­nie rela­cji.

Po co okre­ślać arche­typ marki?

Okre­śle­nie arche­typu pozwala upo­rząd­ko­wać war­to­ści, któ­rymi kie­ruje się marka. Te war­to­ści wyty­czają wzorce zacho­wa­nia ocze­ki­wane przez odbior­ców w komu­ni­ka­cji z bran­dem. Dla­tego też arche­typ powi­nien być punk­tem wyj­ścia w two­rze­niu stra­te­gii komu­ni­ka­cji. Marka może wpi­sy­wać się w wię­cej, niż jeden arche­typ, jed­nak z reguły jeden jest wyraź­nie domi­nu­jący.

Stra­te­gia komu­ni­ka­cji oparta na arche­typach nadaje kie­ru­nek dzia­ła­niom con­tent­mar­ke­tin­go­wym. Odbiorca ma wra­że­nie, że obcuje z praw­dziwą osobą o ugrun­to­wa­nym cha­rak­terze, a marka lepiej rozu­mie swo­jego odbiorcę, jego potrzeby i obawy. To także źró­dło prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej, dzięki spój­nej stra­te­gii, wywo­łu­ją­cej sko­ja­rze­nia z marką.

Ryzyko i zmiana

Pierw­sza trójka arche­ty­pów jest moty­wo­wana ryzy­kiem, bun­tem i cha­osem, a ich celem jest intry­go­wa­nie:

1 | Cza­ro­dziej (Magi­cian) – cha­ry­zma­tyczny wizjo­ner, który odważ­nie dąży do zmian, nawet jeśli wydają się nie­moż­liwe do osią­gnię­cia. Ważna dla niego jest wspól­nota i rela­cja. Sto­suje prze­my­ślane tak­tyki i mani­pu­luje, jeśli może go to przy­bli­żyć do reali­za­cji celu.

 • Zna­nym przy­kła­dem arche­typu Cza­ro­dzieja jest Harry Pot­ter – by­naj­mniej nie dla­tego, że ukoń­czył szkołę w Hogwar­cie. W ten arche­typ wpi­suje się także postrze­ga­nie spor­tow­ców, któ­rzy doko­nują nie­moż­liwego, osią­ga­jąc fan­ta­styczne wyniki.
 • Marki, któ­rych pro­dukty urze­czy­wist­niają marze­nia jak Cza­ro­dziej, to Master­card, RedBull, Disney, Tesla.
 • Pol­skie przy­kłady marek-Cza­ro­dziejów, to Alle­gro, Only Bio, Pre­zent Marzeń, ING Bank Ślą­ski.

2 | Boha­ter (Hero) – odważ­nie dąży do zwy­cię­stwa, które uczyni świat lep­szym, ale tego samego ocze­kuje od spo­łe­czeń­stwa. Jego pobudki do dzia­ła­nia bywają samo­lubne – odno­sząc triumf, poka­zuje swoją wyż­szość.

 • Z arche­typem Boha­tera koja­rzymy żoł­nie­rzy, któ­rzy dążą do osią­gnię­cia zwy­cię­stwa. W ten model wpi­sują się także super­bo­ha­te­ro­wie z fil­mów wytwórni Marvela i DC.
 • Marki utoż­sa­miane z arche­typem Boha­tera to Nike, FedEx, Mr Muscle, Fer­rari.
 • Na pol­skim podwórku Boha­terami są Wielka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy, Pol­ski Czer­wony Krzyż, Foodsi czy Yope.

3 | Bun­tow­nik (Outlaw) – łamie zasady, bez skru­pu­łów wal­cząc o osią­gnię­cie zmian. Nie boi się gło­śno wyra­żać swo­jego zda­nia i wzbu­dzać kon­tro­wer­sji. Jest spra­wie­dliwy oraz oddany spra­wie, ale działa impul­syw­nie, czę­sto kie­ruje się gnie­wem.

 • Zna­nym Bun­tow­nikiem jest Elon Musk, który za nic ma utarte sche­maty i podej­muje ryzyko, by osią­gać cele bizne­sowe. W popkul­turze Banitą był Robin Hood, który okra­dał boga­tych, aby wyrów­ny­wać róż­nice eko­no­miczne w spo­łe­czeń­stwie.
 • Bani­tami wśród marek są MTV, Har­ley-David­son, Net­flix, Huel, a na początku swo­jej dzia­łal­no­ści – także Apple.
 • Spo­śród pol­skich marek za Bun­tow­nika uznamy Pro­sto, Frugo, Wyje­bongo, LaQ – kosme­tyki natu­ralne.

archetypy marki - czarodziej, bohater, buntownik

Nie­za­leż­ność i osią­gnię­cia

Druga triada kła­dzie nacisk na opty­mizm, wol­ność i zdo­by­wa­nie wie­dzy. Ważna jest dla nich samo­re­ali­za­cja i osią­ga­nie szczę­ścia:

4 | Nie­winny (Inno­cent) – chce, żeby świat był dosko­nałą i bez­pieczną uto­pią. Dąży do czy­sto­ści, doce­nia wspo­mnie­nia i nostal­gię, a odrzuca kon­sump­cjo­nizm. Szuka szczę­ścia w pro­stych, małych rze­czach, uni­ka­jąc codzien­nego pędu.

 • Ten arche­typ jest cha­rak­terystyczny dla spo­łecz­ni­ków, któ­rzy chcą czy­nić dobro i dbają o roz­wój grupy i jed­no­stek – wpi­suje się w niego pre­zes marki InPost, Rafał Brzo­ska, który wspiera roz­wój pol­skich start-upów i pro­wa­dzi fun­da­cję wspie­ra­jącą młode talenty. W kul­turze popu­lar­nej zna­nym przy­kła­dem Nie­win­nego jest For­rest Gump.
 • Mar­kami, które mogli­by­śmy przed­sta­wić ze świe­tli­stą aure­olą, są Disney, Haribo, Dove czy Pam­pers.
 • Wśród pol­skich bran­dów Nie­winnymi marzy­cie­lami okre­ślimy Medi­cine, Majo­nez Kie­lecki, Tym­bark, BeBio.

5 | Odkrywca (Explo­rer) – podob­nie, jak arche­typ Nie­win­nego, Odkrywca pra­gnie szczę­ścia i rów­no­wagi, ale nie two­rzy go, lecz szuka w zasta­nym świe­cie. Lubi wyzwa­nia i nie­za­leż­ność ze szczyptą ego­izmu. Moty­wuje oto­cze­nie do poszu­ki­wań oraz reali­za­cji wła­snych celów.

 • Odkrywcą możemy nazwać podróż­niczkę Mar­tynę Woj­cie­chow­ską, która nie tylko poszu­kuje wła­snych przy­gód, ale moty­wuje spo­łecz­no­ści do odważ­nego podej­mo­wa­nia zmian. Innym zna­nym poszu­ki­wa­czem i odkrywcą jest Indiana Jones.
 • Wśród marek bada­czami nie­zna­nych obsza­rów są Ama­zon, Ford, Star­bucks, Land-Rover.
 • Pol­scy Odkrywcy wśród marek to Żywiec, Kamis, 4 F, Play.

6 | Mędrzec (Sage) – to nauczy­ciel, prze­wod­nik, który szuka prawdy i wytrwale zdo­bywa doświad­cze­nie. Swoje cele osiąga poko­jowo i wyka­zuje się cier­pli­wo­ścią w ocze­ki­wa­niu na dłu­go­fa­lowe korzy­ści.

 • Ten arche­typ jest typowy dla myśli­cieli i filo­zo­fów, dla któ­rych ważne są war­to­ści. Przed­sta­wi­cie­lami są Mahatma Gan­dhi, a także Henry Ford, który wytrwale ulep­szał pro­ces pro­duk­cji samo­cho­dów, by uczy­nić je tań­szymi i dostęp­niej­szymi dla wszyst­kich warstw spo­łecz­nych.
 • Myśli­cie­lami wśród marek są Disco­very Chan­nel, HP, Google, For­bes.
 • Pol­skie przy­kłady to Inte­ria, Empik, RMF, SocialPress.

archetypy marki - Odkrywca, Niewinny, Mędrzec

Przy­wódz­two i tro­ska

Trze­cia ćwiartka to arche­typy oparte na sta­bi­li­za­cji i bez­pie­czeń­stwie, jed­no­cze­śnie lubiące spra­wo­wać kon­trolę i domi­no­wać:

7 | Władca (Ruler) – ma odwagę i moc decy­do­wa­nia. Jego wła­dza jest zarówno mate­rialna, wyni­ka­jąca z posia­da­nia luk­su­sów, jak i sym­bo­liczna, auto­ry­ta­tywna. Wła­dza to jed­nak nie wszystko, co się dla niego liczy – chce dzie­lić się swoim dobro­by­tem, ale w zamian za nie­na­ru­szalną pozy­cję lidera.

 • Ten arche­typ odzwier­cie­dlają dyrek­to­rzy, pre­zy­denci, kró­lo­wie. Prze­wrot­nie, arche­typowym Władcą był też Michael Scott, zwa­rio­wany kie­row­nik z serialu „The Office”. Na boisku doszu­kamy się arche­typu władcy w Cri­stiano Ronaldo.
 • Przed­sta­wi­cie­lami arche­typu Władcy wśród marek są Rolex, IBM, Ame­ri­can Express, a także kon­cern Uni­le­ver, wła­ści­ciel marek takich jak Dove.
 • Na pol­skim podwórku rzą­dzą Vistula, Orlen, CD Pro­jekt, Inte­ger (InPost).

8 | Twórca (Cre­ator) – w szczery i auten­tyczny spo­sób działa na wyobraź­nię odbior­ców, anga­żu­jąc ich w two­rze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań. Wycho­dzi poza utarte sche­maty, wcie­la­jąc swoje wizje w życie. Pozwala na wła­sne inter­pre­ta­cje stwo­rzo­nego przez sie­bie pro­duktu.

 • Twórca cha­rak­teryzuje arty­stów, pisa­rzy, rze­mieśl­ni­ków, a także kre­atyw­nych przed­się­bior­ców. Do takich bez wąt­pie­nia należy Mark Zuc­ker­berg, śmiały zało­ży­ciel Face­bo­oka. Na rodzi­mym rynku muzycz­nym, za Twórcę możemy uznać Dawida Pod­sia­dło.
 • Naj­bar­dziej zna­nym i nie­za­prze­czal­nym Twórcą wśród marek jest Lego, a także Apple, Insta­gram, Canva.
 • Pol­skie marki, które two­rzą i zachę­cają do two­rze­nia, to Zrób Sobie Krem, Esize.me, WoshWosh, GetRe­sponse.

9 | Opie­kun (Care­gi­ver) – napę­dza go altru­izm i tro­ska o innych. Hoj­nie i bez­in­te­re­sow­nie pomaga chro­nić słab­szych oraz dba o ich bez­pie­czeń­stwo. Poświęca swoją uwagę i zasoby tym, któ­rzy potrze­bują wspar­cia.

 • Przed­sta­wi­cie­lami arche­typu Opie­kuna są osoby, które przed­kła­dają dobro innych nad wła­sne, jak Oskar Schin­dler czy Anna Dymna.
 • Pomocne marki, postę­pu­jące zgod­nie z tym arche­typem, to John­son & John­son, Volvo, UNICEF, Pam­pers.
 • Pol­skie przy­kłady marek napę­dzanych tro­ską o lep­sze jutro, to Tau­ron, PZU, Zrzutka.pl, ING Bank Ślą­ski.

archetypy marki - władca, twórca, opiekun

Przy­na­leż­ność i przy­jem­ność

Ostat­nia opi­sy­wana grupa arche­ty­pów ceni sobie rów­ność i dobrą zabawę. To przy­ja­ciel­skie typy, któ­rym zależy na two­rze­niu więzi i wspól­nym prze­ży­wa­niu doświad­czeń. Anga­żują odbiorcę w budo­wa­nie rela­cji, bo same mają silną potrzebę bycia obiek­tem pożą­da­nia:

10 | Kocha­nek (Lover) – nie tylko jest zmy­sło­wym uwo­dzi­cie­lem, ale też wraż­li­wym i mądrym towa­rzy­szem, który pra­gnie intym­nej rela­cji. Atrak­cyj­ność osiąga poprzez este­tykę, magne­ty­zuje i roz­bu­dza pra­gnienia, ale nie czyni się nie­do­stęp­nym.

 • Typ wiel­bi­ciela i kochanka uosa­biają mówcy moty­wa­cyjni – ich celem jest roz­bu­dze­nie pra­gnienia zmiany, czę­sto w spo­sób natar­czywy i pozba­wiony sza­cunku. W ten arche­typ wpi­suje się dwóch boha­te­rów, bra­wu­rowo zagra­nych przez Leonardo DiCa­prio — Jor­dan Bel­fort („Wilk z Wall Street”) i Jay Gatsby („Wielki Gatsby”).
 • Arche­typ kochanka wybie­rają marki modowe, kosme­tyczne, a także luk­su­sowe cze­ko­lady, baka­lie i wina. Przy­kła­dami są Lindt, Cha­nel, Magnum, Triumph.
 • Pol­skim Kochan­kiem, który – jak głosi bie­siadna pio­senka – w potrze­bie przy­tuli do sie­bie, są Apart, E. Wedel, Bie­lenda, Lobos.

11 | Bła­zen (Jester) – nie jest zabaw­nym głup­cem, jak mogłoby się wyda­wać na pierw­szy rzut oka. Ten zawa­diaka lubi dobrą zabawę i łama­nie tabu. Trudne tematy obraca w żart, ucie­ka­jąc od rutyny i sche­ma­tów. Bywa zło­śliwy i eks­cen­tryczny, chce jed­nak w ten spo­sób wno­sić opty­mizm i uśmiech, prze­ła­mu­jące nudę.

 • Natu­ral­nie pierw­szym sko­ja­rze­niem z tym arche­typem są komicy, któ­rzy w lekki spo­sób kpią z codzien­no­ści. Aktor i komik Jimmy Fal­lon czy Maria Czu­ba­szek to przy­kłady nadwor­nych bła­znów, któ­rym poważne tematy nie­straszne.
 • Marki czę­sto boją się wybie­rać ten arche­typ lub uży­wają go nie­umie­jęt­nie. Dobrymi przy­kła­dami są Skit­tles, Old Spice, RedBull, Pepsi.
 • Z pol­skich marek żar­to­bli­wego tonu uży­wają InPost, Good Lood, Morele, Kubota.

12 | Zwy­kły czło­wiek (Eve­ry­man) – prze­ciętny gość, który jest czę­ścią grupy, ale się w niej nie wyróż­nia. To typ dziew­czyny z sąsiedz­twa – natu­ralna część życia, któ­rej nie zauwa­żamy. Zaj­muje się przy­ziem­nymi rze­czami, ciężko pra­cuje i przy­wią­zuje wagę do auten­tycz­no­ści.

 • Przed­sta­wi­ciel tego arche­typu to ktoś zwy­czajny, kogo codzien­nie spo­ty­kamy na swo­jej dro­dze, towa­rzysz codzien­no­ści. Tu, oprócz naszych w ciszy koszą­cych traw­nik sąsia­dów, możemy znów przy­wo­łać przy­kład For­resta Gumpa.
 • Prze­ciętny Facet to dobry arche­typ dla marek, które ofe­rują rze­czy codzien­nego użytku, jak BIC, Dove, Amol albo Tesco.
 • Nasi pol­scy Eve­ry­meni wśród marek to Ludwik, Saga, Ziaja i Lubella.

archetypy marki - Zwykły człowiek, Błazen, Kochanek

12 arche­ty­pów — pod­su­mo­wa­nie

Być może zauwa­żasz, że powyż­sze przy­kłady marek się powta­rzają. To nie błąd! Arche­typy rzadko wystę­pują w czy­stej for­mie – marki, tak jak ludzie, mają zło­żone cha­rak­tery. Naj­czę­ściej jeden z arche­ty­pów wie­dzie prym, a inne – uzu­peł­niają i wzmac­niają jego cechy. Udział poszcze­gól­nych arche­ty­pów w cha­rak­terze marki możemy wyra­zić pro­cen­towo.

Arche­typ marki można poznać na dwa spo­soby:

 • stwo­rzyć go od początku, zgod­nie ze swo­imi ocze­ki­wa­niami co do marki i pro­wa­dzić komu­ni­ka­cję zgod­nie z wybra­nymi cechami,
 • prze­ana­li­zo­wać, w jaki arche­typ wpi­sują się dotych­cza­sowe dzia­ła­nia naszej marki.

Oso­bo­wość marki jest pochodną oso­bo­wo­ści ludzi, któ­rzy ją two­rzą, warto więc roz­po­cząć szu­ka­nie arche­typu od dobrego pozna­nia człon­ków orga­ni­za­cji.