W naj­bliż­szy week­end ORLEN Paczka pra­cuje pełną parą – odbiera i dostar­cza paczki z punk­tów, które dzia­łają w nie­dzielę han­dlową. Dzięki temu jesz­cze szyb­ciej będziesz cie­szyć się tym, co nade­szło!

Odbie­raj i nada­waj paczki w punk­tach przez cały week­end. Auto­maty pacz­kowe i sta­cje paliw ORLEN nie­zmien­nie są dostępne 7 dni w tygo­dniu. Spe­cjal­nie dla Cie­bie naj­bliż­sza nie­dziela han­dlowa 24.03.2024 obo­wią­zuje także w ORLEN Paczce!

ORLEN Paczka ma już 5 tysięcy auto­ma­tów pacz­ko­wych

Auto­maty pacz­kowe to ulu­biona forma dostawy Pola­ków. Miliony osób sko­rzy­stało już z ORLEN Paczki. Dołącz do nich i zama­wiaj aż do 5 tysięcy auto­ma­tów pacz­ko­wych. Cała sieć ORLEN Paczki liczy już 11 tysięcy punk­tów w całej Pol­sce. Prze­syłki można odbie­rać rów­nież na sta­cjach paliw ORLEN i w licz­nych punk­tach part­ner­skich.

Dostawa ORLEN Paczką jest dostępna w wielu popu­lar­nych skle­pach inter­ne­to­wych, a ich liczba stale rośnie. Można z niej sko­rzy­stać m.in. na por­ta­lach Alle­gro, OLX czy też Vin­ted.

Pierwszy automat “ORLEN PACZKA” na stacji PKN Orlen w Warszawie przy ulicy Solidarności. fot Miłosz Poloch/PKN ORLEN

Dla­czego warto wybie­rać ORLEN Paczkę?

  • atrak­cyjna cena – korzyst­niej­sza niż inne formy dostawy
  • szyb­kość dostawy1 dzień robo­czy od nada­nia
  • dostawy w sobotę do auto­ma­tów pacz­ko­wych i sta­cji paliw ORLEN oraz punk­tów part­ner­skich, które dzia­łają tego dnia
  • 3 dni na odbiór z moż­li­wo­ścią dar­mo­wego prze­dłu­że­nia o 1 dzień w apli­ka­cji mobil­nej
  • wygodne otwie­ra­nie skrytki przez wpi­sa­nie kodu odbioru, za pomocą kodu QR dostęp­nego w apli­ka­cji lub zdal­nego otwie­ra­nia skrytki

Sprawdź, gdzie odbie­rzesz ORLEN Paczkę

Dokładne loka­li­za­cje wszyst­kich auto­ma­tów i punk­tów odbioru spraw­dzisz na stro­nie orlen­paczka.pl. Wejdź i znajdź swój punkt!