Wraz z naszymi Part­ne­rami, z któ­rymi na co dzień pro­wa­dzimy pro­jekty con­tent­mar­ke­tin­gowe, przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg ofert, dzięki któ­rym możesz taniej zasub­skry­bo­wać narzę­dzia nie­zbędne dla Two­jego biznesu. Firmy zostały przed­sta­wione w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej.

Bran­d24

Bran­d24 to narzę­dzie do moni­to­ringu inter­netu, które pozwala na szcze­gó­łowy moni­to­ring mediów inter­ne­to­wych pod kątem wzmia­nek na kon­kretny temat i ana­lizę danych z zebra­nych wyni­ków. Dzięki Bran­d24 możesz wyszu­kać wzmianki na temat swo­jej marki, pro­duk­tów, kam­pa­nii lub docie­rać do inte­re­su­ją­cych dys­ku­sji w obrę­bie swo­jej branży.

Zakres:

 • moni­to­ring inter­netu i ana­liza danych
 • ana­liza naj­po­pu­lar­niej­szych hash­ta­gów
 • budo­wa­nie świa­do­mo­ści marki
 • och­rona przed kry­zy­sem
 • wspar­cie sprze­daży
 • ana­liza dzia­łań mar­ke­tin­go­wych
 • influ­en­cer mar­ke­ting

Oferta Black Fri­day: 50% zniżki przez 3 mie­siące na wszyst­kie plany

Oferta ważna: 20–27 listo­pada

Jak sko­rzy­stać: Wybierz dowolny plan z Cen­nika Bran­d24, a zniżka nali­czy się auto­ma­tycz­nie.


ContentHouse

Nasza oferta:

Black Friday | pakiety promocyjne od ContentHouse

teksty 5 + 1 gratis

pakiet tekstów na 2 miesiące

teksty 10 + 2 gratis

pakiet tekstów na kwartał

Zakres usług:

 1. przygotowanie konspektów tekstów oraz finalnych treści we współpracy z dziennikarzem wyspecjalizowanym w danej tematyce
 2. profesjonalna korekta redakcyjna i językowa tekstu (specjaliści z wykształceniem edytorskim)
 3. dostosowanie treści do standardów SEO, w tym implementacja założeń SEO przesłanych przez Klienta
 4. koordynacja działań na linii Klient – ContentHouse przez Account Managera

By skorzystać z promocji napisz do nas: agnieszka.trebacz@contenthouse.pl


Deva

Wybierz swój bonus od DevaGroup! Po pod­pi­sa­niu umowy na mini­mum 3-mie­sięczną obsługę kam­pa­nii Ads lub pozy­cjo­no­wa­nia otrzy­masz za darmo jedno z poniż­szych:

 • 4h kon­sul­ta­cji stra­te­gicz­nych
 • wdro­że­nie GA4
 • wdro­że­nie Con­sent Mode (w przy­padku stron opar­tych o WordPress)
 • pod­sta­wowy audyt UX
 • pod­sta­wowy audyt SXO.

Aby sko­rzy­stać ze zniżki napisz tutaj.


FilmCloud

Oferta | Do kogo jest kierowana?

Black Week w #FilmyNaAbonament to oferta, którą przygotowaliśmy, aby wyjść naprzeciw wszystkim nowym i obecnym Klientom, którzy chcą kontynuować lub wypróbować tworzenie regularnego contentu w abonamencie.

Co dokładnie obejmuje promocja Black Week?

 • wszystkie pakiety są tańsze o 15% (dla nowych Klientów) i o 20% (dla obecnych Klientów) przez pierwsze 2 miesiące abonamentowe
 • abonament można rozpocząć w ciągu następnych 6 miesięcy, więc pierwszym miesiącem współpracy może być dowolny miesiąc z przedziału (grudzień – maj), a jeśli jesteś aktywnym Klientem może to być np. pierwszy miesiąc po upływie obecnego okresu abonamentowego
 • dostęp do zniżek dla Klientów abonamentowych na usługi dodatkowe (m. in. Studio filmcloud Space o 50% taniej)

Promocja jest limitowana i trwa tylko do 30.11.2023. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


iSlay

Narzę­dzie iSlay mie­rzy sku­tecz­ność tre­ści blo­go­wych, ana­li­zu­jąc aktyw­no­ści, jakie użyt­kow­nicy podej­mują na Two­jej stro­nie.

Przez 7 dni od Black Fri­day wszyst­kie narzę­dzia i usługi od iSlay możesz kupić 50% taniej z kodem ISLAYTECH.

Cen­nik i moż­li­wo­ści moni­to­ringu con­tentu znaj­dziesz tutaj.


Lin­kho­use

Zyskaj nawet 90% rabatu podczas Black Week w Linkhouse i bonusowe doładowanie salda

Zbliża się koniec listo­pada, a wraz z nim Black Week i wyjąt­kowe pro­mo­cje w Lin­kho­use!

Spe­cjal­nie dla klien­tów Linkhouse w Bazie Ofert poja­wią się spe­cjalne rabaty na publi­ka­cje, aż do 90% taniej na arty­kuły spon­so­ro­wane oraz linki w ist­nie­ją­cych arty­ku­łach.

Co wię­cej, zakładka z pro­mo­cjami będzie dostępna od 13 do 28 listo­pada. Ozna­cza to, że masz aż dwa tygo­dnie na zakup inte­re­su­ją­cych Cię publi­ka­cji!

Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji wystar­czy wybrać inte­re­su­jące Cię oferty ze spe­cjalnej zakładki w Bazie Ofert w plat­for­mie Linkhouse.

A to nie wszystko, od 22 do 28 listo­pada otrzy­ma­sz jed­no­ra­zowo aż 11% bonusu na saldo od war­to­ści doła­do­wa­nia, dla każ­dego użyt­kow­nika za pierw­sze doła­do­wa­nie salda w panelu od 1000 lub 5000 zł. **Szcze­góły pro­mo­cji znaj­dziesz w regu­la­mi­nie lub kon­tak­tu­jąc się na bok@lin­kho­use.co.


SEMSTORM

–50% na „odświe­żony” pakiet narzę­dzi SEMSTORM!

Na Black Fri­day powraca rabat -50% na roczny pakiet SEMSTORM, który z oka­zji 10. uro­dzin wpro­wa­dzi­ł kilka nowo­ści! Co nowego znajdziesz w ramach pakie­tów w tym roku?

 • 5 narzę­dzi + 1 GRATIS: aż do końca 2024 roku dosta­jesz dostęp do naj­now­szego, odręb­nego sys­temu do key­word rese­ar­chu (musisz tylko utrzy­mać aktywny pakiet przez ten czas).
 • dostęp do Aka­de­mii SEMSTORM: na nowo uruchomionej platformie znajdziesz nagra­nia webi­na­rów, e-booki i kur­sy.
 • większą bazę fraz w Ana­li­zie Stron – aż 34 256 784! Już w listo­pa­dzie zoba­czysz pierw­sze dane!

Poza tymi zmianami znaj­dziesz w Asy­sten­cie Con­tentu (edy­tor SEO):

 • 10 x wię­cej słów do wyge­ne­ro­wa­nia z AI;
 • moż­li­wość pod­pię­cia wła­snego klu­cza GPT-4;
 • zwięk­szoną liczbę głów­nych słów (w pakie­tach Pre­mium, Busi­ness i Agency);
 • nowe okno dia­lo­gowe do pracy z AI.

Jak sko­rzy­stać ze zniżki?

Rabat -50% nali­czy się auto­ma­tycz­nie w Twoim koszyku. Załóż konto (jeśli jesz­cze go nie masz), wybierz roczny pakiet za połowę ceny i dzia­łaj!

Oferta dostępna jest od 20 listo­pada do 4 grud­nia 2023 do godz. 23.59 i nie łączy się z innymi raba­tami.

Klik­nij i wybierz swój pakiet


Senuto

Zniżka -50% od Senuto

Senuto two­rzymy narzę­dzie do SEO i con­tentu, które dostar­cza war­to­ściowe dane każ­demu, kto wal­czy o wyż­sze pozy­cje w Google.

Aktyw­nie wspie­ramy też wszyst­kich użyt­kow­ni­ków w two­rze­niu tre­ści z wyko­rzy­sta­niem AI oraz stra­te­gii SEO zgod­nych z naj­śwież­szymi wymo­gami wyszu­ki­wa­rek w Pol­sce i za gra­nicą.

Sko­rzy­staj z rabatu do -50% na zakup pakietu z oka­zji Black Fri­day na senuto.com. Pro­mo­cja star­tuje 20.11.2023 r.


SMSAPI

Aż +18% do pierw­szej płat­no­ści w SMSAPI tylko w listo­pa­dzie

Użyj kodu 18BLACK2023, aby otrzy­mać do 18% zniżki na pierw­szą płat­ność do 2000 zł w SMSAPI. Pro­mo­cja jest prze­zna­czona dla użyt­kow­ni­ków zare­je­stro­wa­nych w listo­pa­dzie i doty­czy tylko nowych klien­tów.

Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji załóż konto na www.smsapi.pl i podaj kod 18BLACK2023 pod­czas pierw­szej płat­no­ści.


SocialPress

Rabat 30% na zakup dowol­nego typu arty­kuły spon­so­ro­wa­nego lub natyw­nego na hasło „Black Fri­day” w por­talu social­press.pl.

Rabat aktywny jest do 30 listo­pada 2023. Publi­ka­cja zamó­wio­nych arty­ku­łów con­tent mar­ke­tin­go­wych w social­press.pl z raba­tem 30% Black Fri­day do końca lutego 2024.


WhitePress®

Dodat­kowe środki na kon­cie WhitePress® i liczne oferty pro­mo­cyjne od wydaw­ców

WhitePress® przy­go­to­wało tysiące ofert pro­mo­cyj­nych na publi­ka­cje w niskich cenach w mię­dzy­na­ro­do­wej plat­for­mie do SEO i digi­tal PR-u. Wyszu­kaj oferty z pro­mo­cją i publi­kuj w niskich cenach na por­ta­lach pol­skich i zagra­nicz­nych.

Dodat­kowo nowi i obecni klienci mogą sko­rzy­stać z nastę­pu­ją­cych bonu­sów:

 1. z kodem: WP100BF23 przy doła­do­wa­niu środ­ków na kwotę min. 1000 zł netto otrzy­masz dodat­kowe 100 zł netto na konto do wyko­rzy­sta­nia w plat­for­mie WhitePress®.*
 2. z kodem: WP500BF23 przy doła­do­wa­niu środ­ków na kwotę min. 5000 zł netto otrzy­masz dodat­kowe 500 zł netto na konto do wyko­rzy­sta­nia w plat­for­mie WhitePress®.*
 3. zrób zamó­wie­nie z AI Media Plan­ne­rem po raz pierw­szy na dowolną kwotę, a otrzy­masz 150 zł netto na konto do wyko­rzy­sta­nia w plat­for­mie WhitePres­s®️.**
 4. przy doła­do­wa­niu konta za min. 2000 zł netto otrzy­masz dostęp do nagrań wszyst­kich pre­lek­cji SEO & Con­tent Camp 2023 o war­to­ści 1000 zł netto. ***

*Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji zare­je­struj się lub zalo­guj, doła­duj konto o wyma­ganą kwotę, a następ­nie wpisz kod w kar­cie „Kody pro­mo­cyjne” w usta­wie­niach konta rekla­mo­dawcy. Kod można wyko­rzy­stać jed­no­ra­zowo, pro­mo­cje z pkt-ów 1 i 2 nie łączą się.

**W celu sko­rzy­sta­nia z pro­mo­cji po doko­na­niu zamó­wie­nia wyślij mail z tema­tem AI Media Plan­ner na adres: aimediaplan­ner@whitepress.com. W tre­ści podaj maila, któ­rym logu­jesz się na konto w plat­for­mie.

***Aby otrzy­mać nagra­nia pre­lek­cji SEO & Con­tent Camp 2023 po doko­na­niu doła­do­wa­nia wyślij maila z tema­tem Black Fri­day nagra­nia na adres: mar­ke­tin­g@whi­te­press.com

Pro­mo­cja trwa od 24.11 do 30.11.2023, w tym okre­sie należy wyko­nać wszyst­kie dzia­ła­nia nie­zbędne do sko­rzy­sta­nia z pro­mo­cji.

Wszyst­kie pro­mo­cje WhitePress® są szcze­gó­łowo opi­sane tutaj.

Anna Baron
anna.baro­n@whi­te­press.com
+48 603 540 096